29 d’agost 2023

La Creació: paraula narrativa i obra d’art

Com a colofó a la selecció de cites del Laudato si i del Fratelli tutti recollides durant aquest mes d’agost en aquest blog, publiquem aquest article d’Anton Maria Sastre que ens permet reflexionar sobre com entenien la casa comuna les primeres tradicions hebrees, on l’ésser humà havia de tenir cura d’un tot del que formava part.

 

La narració de la creació en el Llibre del Gènesi està composada per dos relats complexos, perquè obeeixen a dues tradicions que tenen interessos, visions i concepcions del món bastant diferents.

EL PRIMER RELAT que trobem (Gn 1,1 – 2,4a) s’atribueix a la tradició anomenada sacerdotal (P = Priestly Codex). És una magnífica narració en la que Déu (Elohim) es presenta com l’ésser suprem, origen de totes les realitats que existeixen al món, home inclòs (Adam). Cal dir que la paraula Adam és, en principi, un nom genèric global, que compren tota l’espècie humana, home i dona, tal com ho expressa la mateixa narració (1, 27): “Déu creà l’home a imatge seva,/ a imatge de Déu el creà:/ els creà home i dona”. En el seu conjunt, es tracta d’un relat ben ordenat, amb una estructura repetida que fa us de nombroses inclusions, i on s’hi mesclen la “paraula” i la mateixa “acció” de crear. Cal ressaltar, però, que la “Paraula de Déu” per sí mateixa és creativa, efectiva i potent, de manera que quan Déu “diu” la realitat “és”. Aquesta manera d’explicar la creació, a primer cop d’ull, pot semblar una expressió ingènua i, fins i tot, simplista de referir-se a l’origen del món. Però, si un s’hi fixa més acuradament, ens adonem de que es tracta de la narració de tot un procés que té la seva complexitat, perquè la “Paraula” apareix com una força que surt de l’interior de Déu, representa la voluntat i el desig de Déu transformats en acció. Això ens fa pensar, des d’un començament, que Déu Creador, a més de ser l’únic esser realment existent abans de que  totes les coses fossin creades, és qui té el poder de donar consistència i forma a les coses per tal que existeixin, cosa que succeeix a mesura que es va concretant la seva voluntat. Al mateix temps, la realitat concreta un cop creada és objecte d’observació i de contemplació per part de Déu, que li fa exclamar que tot “és bo” quan es fixa en l’obra que ha creat. És a dir, la mateixa narració ens fa veure que hi ha una interacció entre el Creador i la seva obra acabada. És una espècie de diàleg que s’estableix entre l’autor i la seva creació.

Cal fer una lectura encara més pausada d’aquest primer relat per poder desentrellar tot el seu significat. Aquest text sacerdotal comença així: “Al començament, Déu creà el cel i la terra. Ara bé la terra era buida i obscura, les tenebres cobrien l’abisme, un vent de Déu s’arremolinava sobre les aigües” (1,1). La buidor, l’obscuritat, la tenebra, en contraposició a la plenitud, a la claror, a la llum,  són certament realitats físiques, però el llenguatge també les fa significar i designar situacions pròpies de la interioritat de les persones en moments determinats de la seva vida i també a les decisions que prenen o a les accions que fan. Per no allunyar-nos de la literatura bíblica del Nou Testament, recordem, per exemple, el col·loqui que mantingueren Jesús i el fariseu Nicodem, segons l’evangeli de Sant Joan: “Déu no ha enviat pas al món perquè condemni el món, sinó perquè el món se salvi per mitjà d’ell. El qui creu en ell no és condemnat... La condemna consisteix en això: La llum ha vingut al món, però els homes s’han estimat més les tenebres que la llum, perquè les seves obres eren dolentes. Tot aquell que practica la maldat té odi a la llum i no s’acosta a la llum per por que les seves obres no siguin descobertes. Però el qui obra la veritat s’acosta a la llum, per tal que es manifesti que les seves obres són fetes en Déu” (3, 17-21). És clar que, en aquest passatge, el contrast llum/tenebres no fa referència a un fenomen físic, sinó a l’actitud i a les accions humanes davant la vida.

El mateix Joan, en un altre lloc del seu evangeli, amb una magistral pinzellada literària en el relat de l’últim sopar, diu que “Era nit”, quan Judes, “desprès de menjar-se el bocí de pa” que Jesús li oferí, quan ja havia anunciat que algú dels presents el trairia, “s’afanyà a sortir” (13, 30). No es tracta només de que el dia havia declinat i s’estava fent fosc, sinó que la foscor tenebrosa de la traïció a un amic s’havia apoderat del cor de Judes, el qual va sortir precipitadament del lloc on regnava la llum i l’escalfor de la concòrdia i de l’amistat. “Era nit”.

Tot parlant de llum i de tenebres, podríem fer esment també de la narració de  l’hora de la mort de Jesús en les narracions dels evangelis de Mateu i de Marc. Un cop penjat a la creu, “des de l’hora sisena fins a la novena”, és a dir, des del migdia fins a les tres de la tarda, la foscor va anar creixent sobre la terra” (Mt 27, 45), i va ser al voltant d’aquella hora quan Jesús, amb un gran crit, “lliurà l’Esperit” (v. 50). Personalment, en aquest passatge sempre escric la paraula “Esperit” en majúscula, perquè la “Pasqua i la Pentecosta”, la “mort i la donació de l’Esperit” promès pel mateix Jesús, no es poden separar de cap manera. La mort i la desaparició de Jesús és la condició de la presència de l’Esperit. Quan jo era jovenet, el meu pare em va portar a una celebració de Setmana Santa a l’església del Seminari de Barcelona. No recordo si era divendres o dissabte sant, a la tarda, però recordo que la celebració s’anomenava “Ofici de Tenebres”. L’església estava a les fosques, en penombra. Els únics punts de llum eren els ciris col·locats en un canelobre en forma de triangle dalt del presbiteri, que desprès he sabut que es deia “tenebrari”. A mesura que es recitaven salms i es deien les corresponents pregàries, s’anaven apagant els ciris un a un, fins que al final quedava encès només el del cap damunt. Aquest ciri s’amagava rere o sota l’altar i llavors, tothom feia una gran sorollada picant amb mans i peus sobre els bancs de l’església i fent rodar unes carraques, fins que el ciri encès es tornava a col·locar dalt de tot del canelobre. En aquell moment, s’aturava tot l’enrenou i soroll que s’havia fet en el temple i, sense dir res més, la gent abandonava l’església en absolut silenci. El meu pare em va explicar que tot aquell enrenou es feia per a recordar la confusió i la sacsejada que es va produir a la terra quan Jesús va morir. Diu Sant Mateu: “En això, heus aquí que el vel del santuari s’esquinçà en dos de dalt a baix, la terra tremolà, les roques s’esberlaren, les tombes s’obriren i molts cossos dels sants que hi reposaven van ressuscitar, van eixir de les tombes i, desprès de la resurrecció de Jesús, entraren a la Ciutat Santa i es van aparèixer a molta gent” (27, 51-53). La literatura apocalíptica és sempre molt eficaç, fins al punt de convertir-se en un ritual litúrgic. Desprès del Concili Vaticà II, aquest ritual pràcticament ha desaparegut, però en aquella litúrgia preconciliar, tan amant de la dramatúrgia sagrada escenificada, era patent que l’Ofici de Tenebres anunciava i obria les portes a la Llum del Ciri Pasqual.

Però tornem al primer relat de la creació. Ja hem dit que la Paraula de Déu és potent i eficaç: Quan Déu diu, les coses són. Aquest esquema narratiu es repeteix cada un dels sis dies en que Déu crea. L’expressió és sempre la mateixa: “Déu digué”. La primera cosa que Déu creà, davant la buidor, l’obscuritat i les tenebres que envoltaven la terra, fou la llum: “Déu digué: Sigui la llum. I la llum fou. Déu veié que la llum era bona. Déu destrià la llum de les tenebres. Déu anomenà la llum dia i la tenebra nit. Hi hagué un vespre i hi hagué una nit: dia primer” (1, 3-5). El Déu de la Bíblia no s’identifica amb la llum, com passa, per exemple, amb el déu Ra d’Egipte, que queda identificat amb el sol, ni tampoc se serveix de déus intermediaris com succeeix en relats de creació d’altres religions, per exemple, les dels pobles de Mesopotàmia. Elohim no és la llum, ni tampoc hi ha altres déus o esperits que l’ajudin a crear, sinó que és ell sol el qui crea la llum i totes les altres coses. Per a la tradició bíblica, doncs, Elohim és el Déu Creador.

Una darrera observació: En arribar al sisè dia, l’esquema narratiu no segueix l’esquema habitual, sinó que, per a la creació de l’home,  Déu es posa a “reflexionar”, és com si es posés a dialogar amb ell mateix, envoltat de silenci, sobre tot el que havia estat creat. I per veure com havia de ser la seva obra final, la seva obra mestre i culminació de tot el que havia fet, es va dir: “Fem l’home a imatge nostra, segons semblança nostra...” (1,26). Desprès d’aquesta reflexió és quan va crear l’home i la dona. Eren creatures especials i per això només a ells “Déu els beneí, dient-los: Engendreu i multipliqueu-vos i ompliu la terra i senyoregeu-la...” (1, 28). Es poden fer i s’han fet moltes lectures d’aquest passatge, que van des d’una lectura en una dimensió al·legòrica i espiritual a una lectura que hi veu afirmat el valor fonamental i la dignitat de tota persona humana. Avui tots sabem que les narracions simbòliques poden ser objecte de múltiples interpretacions, perquè el símbol és sempre en sí mateix polisèmic. Però sense voluntat de desmentir cap de les interpretacions que s’han donat a aquest episodi de la creació, potser avui, amatents al seu context literari general, és més adient no remarcar tant els aspectes fabulosos, extraordinaris i singulars de la narració, sinó ressaltar més el fet que el que, en realitat, fa Elohim és crear a l’home i a la dona, perquè continuïn donant vida i sentit a tota la creació:Engendreu i multipliqueu-vos i ompliu la terra i senyoregeu-la...”. Elohim, senzillament, fa participar a l’home i a la dona en la seva obra, els fa cocreadors i corresponsals de la creació.   

 

EL SEGON RELAT de la creació el trobem, tot seguit del primer relat, a Gènesi 2, 4b-24. El text és molt diferent del que acabem de comentar. És un text fresc, proper a la nostra manera d’imaginar i de parlar, perquè es presenta a Déu (YHWH = Jahvé) amb trets personals i maneres de fer plenament humans. És la que es coneix com la “tradició jahvista”. En aquests narració no hi ha una seqüència temporal que expliqui l’ordre que va seguir Déu per crear les coses. Només es diu que “quan el Senyor Déu va fer la terra i el cel no hi havia cap matoll ni havia nascut l’herba, perquè el Senyor Déu encara no havia fet ploure, ni existia cap home que pogués conrear els camps(v. 5). D’alguna manera se’ns ve a dir que per engendrar vida no n’hi ha prou amb l’existència del cel i de la terra, sinó que cal que Déu faci ploure i, a més a més, que l’home hi sigui present per poder conrear la terra. Així que Déu va fer dues coses: com si fos un escultor, “el Senyor Déu va modelar l’home amb el fang de la terra i li va infondre l’alè de vida” i tot seguit “plantà un jardí a l’Edèn, a la regió d’orient”, amb un riu que el regava i, així, una terra estèril es convertí en una altra de molt fèrtil, on hi neixen “tota mena d’arbres que fan goig de veure i donen fruits saborosos” (v. 9a). En definitiva, un jardí esplèndid i del que Déu n’estava molt satisfet, perquè, segons aquesta tradició, “el Senyor Déu s’hi passejava a l’aire fresc de la tarda” (3, 8a).

Desprès d’aquestes dues actuacions, El Senyor Déu va prendre l’home i el va posar al jardí de l’Edèn perquè el conreés i el guardés” (v.15). Malbaratà, explotar i arruïnar la terra res té a veure amb l’encàrrec que Déu donà a l’home, perquè, segons aquesta narració, l’encàrrec és la de “conrear” i “guardar” el seu jardí, dos verbs que indiquen una obligació d’esmerçar temps en el treball i la cura d’una tasca de manteniment i de creixement que es deixa a mans d’una persona que, d’ara en davant, en serà la principal responsable. Tota explicació que vulgui atribuir a la narració bíblica de la creació del Gènesi la base per acusar a la religió de ser la responsable del domini i l’explotació de la natura per part dels homes, només pot provenir o bé de la incapacitat d’entendre el llenguatge narratiu  mític o d’un prejudici malaltís contra tot el que té a veure amb la religiositat de tots els pobles que han existit a la terra. En definitiva, pura ignorància.

Aquesta segona narració ens parla encara amb més profunditat de la col·laboració entre Déu i l’home en la creació de tots els éssers existents sobre la terra. “El Senyor Déu va modelar amb terra tots els animals feréstecs i tots els ocells, i els va presentar a l’home, per veure quin nom els donaria: cada un dels animals havia de portar el nom que l’home li posés. L’home donà un nom a cada un dels animals domèstics i feréstecs i a cada un dels ocells, però no trobà una ajuda que li fes costat” (2, 19-20). D’una banda, doncs, se’ns presenta el Senyor Déu com l’artista que amb fang dona forma i figura a les criatures i, al mateix temps, en aquest procés creatiu, Déu es serveix de l’home per tal que sigui ell qui doni el nom a aquestes criatures. En els llenguatges semítics, “donar nom a les coses” és fer-les existir. El nom està lligat a l’existència, és com l’ànima de les coses. Conèixer el nom és tenir autoritat i poder sobre la cosa nominada, motiu pel qual els jueus no volen pronunciar el nom diví ni tan sols en el culte, en canvi, el culte cristià s’invoca Déu com a Pare, perquè Jesús ens ho va revelar i l’Esperit ens ho facilita constantment. Per al cristià invocar el nom de Déu sobre la persona és rebre la seva benedicció i així tenir una vida nova.

Com que l’home no trobà ajuda que li fes costat, “el Senyor Déu va fer caure l’home en un son profund. Quan quedà adormit, prengué una de les seves costelles... De la costella... el Senyor Déu va fer-ne la dona i la presentà a l’home. L’home exclamà: Aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn. El seu nom serà “dona”, perquè ha estat presa de “l’home” (2, 21-23). El text subratllat juga amb els vocables de “home” (en hebreu “ish”) i “dona” (en hebreu “issâh”), un plural que designa tant l’esposa com genèricament la dona. Encara que socialment i jurídicament, en aquells temps i a tota l’època greco-romana, la dona era dependent de l’home, en la vida familiar l’estima de la dona augmentava quan arribava a ser mare i, segons molts relats bíblics, el marit es dedicava més a ella i els fills li devien obediència i respecte, el mateix que devien al pare (Ex 20, 12; 21, 17; 1 Sam 1, 4-8.22s; 2 Re 4, 8-24). Sense poder dir que Sant Pau pugui escapar-se del seu entorn cultural, té afirmacions agosarades per al seu temps: “... per al Senyor no hi ha dona sense home, ni home sense dona; perquè si bé la dona va ser treta de l’home, també és cert que l’home neix de la dona, i tot ve finalment de Déu” (1 Cor 11, 11-13).    

En aquesta segona narració hi ha molts altres episodis, com és el manament de Déu prohibint menjar de l’arbre del bé i del mal, el de la temptació de la serp, el del pecat amb les corresponents excuses, l’episodi en el que Adan i Eva s’adonen que estaven nus i s’amaguen avergonyits davant Déu, etc., però cap es relaciona ja amb la creació. Així que a partir de les dues tradicions podríem fer un paral·lelisme entre el procés creatiu d’una obra d’art (poesia, literatura, música, pintura, escultura) i la dinàmica amb la qual el Gènesi explica l’obra de la creació per part de Déu. Tant Déu com l’artista han d’afrontar un silenci original, sever i profund, exterior i interior. Un silenci que no és mutisme, sinó que propicia la reflexió, el dialogar amb un mateix, fins i tot quan s’està envoltat de foscor i de tenebra. La paraula sempre té la força per fer néixer vida al seu voltant i les mans estan sempre a punt de modelar la matèria (el so, el fang, els colors) d’on neix la figura, la idea, el pensament. L’home i la dona, amb una sola identitat, estan al bell mig de tota creació artística. Ells en són l’origen i en són també els destinataris. L’univers sencer i totes les obres d’art són una invitació a participar en la bellesa d’una creació que no s’atura.

 

Anton Ramon Sastre